Περίοδος 2014-2020

Νέα προγραμματική περίοδος CLLD/Leader 2014

Παρουσίαση προγράμματος

...από το από το Leader II (1995), στα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου - ΟΠΑΑΧ 2002 και τώρα στην Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER...

Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD), βασισμένη στην προσέγγιση LEADER, είναι μια μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης τοπικών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών, με τη συμμετοχή των εταίρων σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών οικονομικών και κοινωνικών φορέων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές.

Συνολικά θα επιλεγούν κατά μέγιστο αριθμό 50 περιοχές για την εφαρμογή του παρόντος μέτρου οι οποίες συνολικά μπορούν να καλύπτουν έκταση ίση έως και το 100% των επιλέξιμων περιοχών παρέμβασης LEADER.

Το χρηματοδοτικό πλαίσιο του CLLD για την περίοδο 2014-2020

ΕΓΤΑΑ: 311.500.000,00€
Εθνική συγχρηματοδότηση: 34.611.111,11€
Σύνολο: 346.111. 111,11€

Με την συμμετοχή του ταμείου ΕΤΘΑ θα ανέλθει ~400.000.000€ Συμπεριλαμβάνοντας τα ταμεία ΕΚΤ και ΕΤΠΑ από πόρους των ΠΕΠ θα ανέλθει ~500.000.000€

Τα ταμεία εκταμίευσης CLLD 2014 - 2020

1.    Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
2.    Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) μέσω του ΠΕΠ
3.    Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), μέσω του ΠΕΠ
4.    Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)

Ολοκληρωμένη ανάπτυξη και βιώσιμη ανταγωνιστικότητα του αγροτικού χώρου

 Το όραμα για την αγροτική ανάπτυξη της επερχόμενης προγραμματικής περιόδου διαρθρώνεται από τρεις αλληλένδετους και συμπληρωματικούς στόχους:

 • ΣΤ 1: Δημιουργία ενός ισχυρού, ανταγωνιστικού και βιώσιμου αγρο - διατροφικού συστήματος
 • ΣΤ 2: Προαγωγή της αειφορίας του αγρο - διατροφικού συστήματος και των αγροτικών περιοχών
 • ΣΤ 3: Δημιουργία Βιώσιμων & Πολύ - λειτουργικών αγροτικών περιοχών

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014 - 2020

Οι βασικές στρατηγικές επιλογές της χώρας για την ενίσχυση του τομέα της αλιείας στοχεύουν στους ακόλουθους Θεματικούς Στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020»

ΘΣ 3: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα της Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας
ΘΣ 6: Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων


Προτεραιότητα δίνεται σε περιοχές:

 • Με μικρές αλιευτικές κοινότητες ή
 • Φθίνουσας αλιευτικής δραστηριότητας ή
 • Με χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 - 2020 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Το Π.Α.Α. θέτει ως ενδεικτικούς στόχους:

 • Τη διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων
 • Την υποστήριξη της τοπικής Επιχειρηματικότητας και την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας
 • Την υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για την επίτευξη κοινωνικής συνοχής και καταπολέμηση της φτώχειας
 • Την προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών
 • Την ενίσχυση δράσεων και παρεμβάσεων για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή
 • Τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού
 • Την ενίσχυση της καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων
 • Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αλλά και ειδικότερα τη βελτίωση ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα
 • Την εισαγωγή πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής

Ορθή και χωρίς διακρίσεις διαχείριση του προγράμματος

Η ΔΑ του ΠΑΑ είναι ο αρμόδιος φορέας για τα παρακάτω:

 • Κατάρτιση θεσμικού πλαισίου, απαιτούμενων εγχειριδίων, κ.λπ.
 • Έλεγχοι εποπτείας επί του συνόλου του συστήματος διαχείρισης & εφαρμογής
 • Συντονισμός διαχείρισης & εφαρμογής, παροχή οδηγιών & στήριξης στις ΔΑ των Περιφερ ΟΤΔ, παρακολούθηση & αξιολόγηση υλοποίησης του LEADER

Οι ΔΑ των Περιφερειών (Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης) για πρώτη φορά είναι ο αρμόδιοιες για τα παρακάτω:

 • Έλεγχος τήρησης και υλοποίησης των συμβατικών υποχρεώσεων
 • Σύνταξη απόφασης ένταξης/ χρηματοδότησης
 • Δειγματοληπτικός διοικητικός έλεγχος & αναγνώριση των δαπανών
 • Επιτόπιοι και εκ των υστέρων έλεγχοι
 • Αποστολή στοιχείων προς τη ΔΑ του ΠΑΑ

Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης και η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) είναι οι αρμόδιοι φορείς για τα παρακάτω:

 • Υλοποίηση δράσεων (προετοιμασία και δημοσίευση προκηρύξεων, αξιολόγηση υποψηφιότητας, κ.λπ.)
 • Παρακολούθηση υλοποίησης έργων (φυσικό/ οικονομικό αντικείμενο, επιτόπια επιθεώρηση, παραλαβή και εξέταση αιτημάτων πληρωμής, κ.λπ.
 • Ολοκλήρωση έργων.

Προετοιμασία στρατηγικής της τοπικής ανάπτυξης (Μέτρο 19 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης) 

Κυρίαρχο στοιχείο στρατηγικής
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Η Καινοτομία ορίζεται ως «η εφαρμοσμένη χρήση της γνώσης με σκοπό την παραγωγή ή/και παροχή νέων ή ουσιαστικά βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών ή/και υπηρεσιών που βρίσκουν άμεσης παραγωγικής, χρηστικής ή/και εμπορικής εφαρμογής».

Εναλλακτικά μπορεί να ορισθεί ότι η καινοτομία συνίσταται στην παραγωγή, την αφομοίωση και την εκμετάλλευση με επιτυχία των νέων επιτευγμάτων ή ιδεών στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα.

Μια Καινοτόμα Δράση μπορεί να είναι ριζοσπαστική, ή σταδιακή (ανάλογα με τις αλλαγές σε υφιστάμενες λειτουργίες μιας επιχείρησης) και μπορεί να αναφέρεται σε ένα νέο προϊόν μια νέα υπηρεσία, στους τρόπους παραγωγής τους στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται, στην διοικητική δομή ενός οργανισμού (εσωτερικά ή εξωτερικά σε σχέση με τους πελάτες ή καταναλωτές).

 Προτεινόμενα εταιρικά σχήματα Προτεινόμενες περιοχές εφαρμογής

Προτείνονται, μέσω της «από κάτω προς τα επάνω» προσέγγισης, από τις ΟΤΔ. Τα εταιρικά σχήματα, καθώς και οι προτεινόμενες περιοχές εφαρμογής θα πρέπει να αποτελούν προϊόν διαβούλευσης με τους αντιπροσωπευτικούς φορείς της περιοχής και της προτεινόμενης στρατηγικής και τον τοπικό πληθυσμό.

 • Να διαθέτουν επαρκή κρίσιμη μάζα από την άποψη του ανθρώπινου δυναμικού και των χρηματοοικονομικών πόρων. Ειδικότερα, ο πληθυσμός της κάθε περιοχής παρέμβασης θα κυμαίνεται μεταξύ 10.000 - 150.000 κατοίκους.
 • Να αποτελούνται από Τοπικές/ Δημοτικές Κοινότητες των οποίων ο συνολικός μόνιμος πληθυσμός ή ο μόνιμος πληθυσμός των εκτός σχεδίου περιοχών είναι μικρότερος των 15.000 κατοίκων με εξαίρεση τα μικρά νησιά στα οποία δεν έχει ισχύ ο ανωτέρω πληθυσμιακός περιορισμός.
 • Να είναι αγροτικές περιοχές (σύμφωνα με τον ορισμό της EE, συμπεριλαμβανομένου του Νομού Θεσσαλονίκης και των Δήμων Νήσων Αττικής).

Ως προς την εταιρική σχέση και την οργανωτική δομή της Ο.Τ.Δ. η εταιρική σχέση να είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό (EE) 1303/2013 και τη σχετική προκήρυξη, το καταστατικό της εταιρικής σχέσης να εξασφαλίζει τον αναπτυξιακό της χαρακτήρα, να ικανοποιείται η αναγκαία σύνθεση στο επίπεδο λήψης απόφασης, να υπάρχει ικανοποιητική οικονομική ρευστότητα του φορέα.

Μέτρο 19.2. Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER) 

Έμφαση θα δοθεί σε έργα που συμβάλουν στην ενίσχυση της καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων:

 • για την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας, της πολιτιστικής κληρονομιάς ή της τοπικής οικονομίας,
 • τη βελτίωση της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας και την αύξηση της επισκεψιμότητας,
 • την ενίσχυση της διαφοροποίησης και των ενεργειών συνεργασίας, καθώς και την ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων,
 • τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για τη μείωση της ανεργίας,
 • τη μείωση της κάθε μορφής μετανάστευσης,
 • την εισαγωγή πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής,
 • την ενίσχυση δράσεων για την αντιμετώπιση της φτώχιας, των κοινωνικών ανισοτήτων και της κοινωνικής απομόνωσης και την υποστήριξη των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων,
 • την περιβαλλοντική αναβάθμιση των περιοχών εφαρμογής και στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και έργων με σκοπό την βελτίωση της διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού.

Δημόσιου χαρακτήρα παρεμβάσεις

Οι παρεμβάσεις αυτές συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής. Ενδεικτικές κατηγορίες έργων:

 • Βελτίωση, αποκατάσταση και επέκταση δημόσιων κτηρίων
 • Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου
 • Έργα υποδομών ή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού
 • Έργα δημιουργίας, ανάπτυξης ή βελτίωσης υποδομών και υπηρεσιών αναψυχής, πολιτισμού, καθώς και ενέργειες ανάδειξης και προβολής για την αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής
 • Έργα που στοχεύουν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των περιοχών.
 • Έργα προστασίας και αποκατάστασης της θαλάσσιας βιοποικιλότητας
 • Υποδομές και υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές

Ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις

Οι παρεμβάσεις αυτές συμβάλουν στην ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής, σύμφωνες με τα όσα προβλέπονται στο τοπικό πρόγραμμα και έχουν επιχειρηματικό χαρακτήρα.

Ενδεικτικές κατηγορίες έργων:

 • Ενέργειες συνεργασίας και δικτύωσης.
 • Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών και δασοκομικών ροϊόντων
 • Προώθηση της υδατοκαλλιέργειας και αναβάθμιση της αλιείας
 • Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγρο -διατροφικού τομέα
 • Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
 • Στήριξη της δημιουργίας, εκσυγχρονισμού και επέκτασης ΜΜΕ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΑ 2014-2020 - M.19 

Δράση - Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων

Τίτλος Υποδράσης

 • Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος I (γεωργικό προϊόν)
 • Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος I (μη γεωργικό προϊόν)

Δράση - Έργα υποδομής για τη διασύνδεση του πρωτογενή τομέα με τους λοιπούς τομείς της οικονομίας

Τίτλος Υποδράσης

 • Υποδομές εγγείων βελτιώσεων
 • Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
 • Κτηνοτροφικά Πάρκα

Δράση - Ανάπτυξη επιχειρήσεων

 • Ίδρυση επενδύσεων για την τουριστική ανάπτυξη
 • Επέκταση / εκσυγχρονισμός επενδύσεων για την τουριστική ανάπτυξη
 • Ίδρυση επενδύσεων του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας εκτός του τουριστικού κλάδου
 • Επέκταση / εκσυγχρονισμός επενδύσεων του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας εκτός του τουριστικού κλάδου

Δράση - Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές

 • Έργα υποδομής μικρής κλίμακας για τους αγροτικούς οικισμούς
 • Δημιουργία βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό
 • Δημιουργία δημόσιων τουριστικών υποδομών και υποδομών αναψυχής
 • Δράσεις για την ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς των αγροτικών περιοχών
 • Δράσεις για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των αγροτικών περιοχών
 • Μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων με σκοπό την βελτίωση ποιότητας ζωής ή του περιβάλλοντος

Δράση - Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών 

 • Πρόληψη δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα
 • Αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές, άλλες φυσικές καταστροφές, καταστροφικά συμβάντα ή από άλλες αιτίες
 • Επενδύσεις για την βελτίωση της ανθεκτικότητας και της περιβαλλοντικής αξίας των δασικών οικοσυστημάτων
 • Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και ευποοία δασικών ποοϊόντων

Δράση - Συνεργασία

 • Πιλοτικά έργα και ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών
 • Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών που συνδέονται με τον αγροτουρισμό
 • Οριζόντια και κάθετη συνεργασία για βραχείες αλυσίδες και τοπικές αγορές και δραστηριότητες προώθησης
 • Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για κλιματική αλλαγή

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι δαπάνες για να είναι επιλέξιμες θα πρέπει να είναι σύμφωνες •με το άρθρο 45 και 46 (όπου έχει εφαρμογή) του καν. 1305/2013 (γιατη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης)

•Το άρθρο 13 του υπ' αριθ. 808/2014 (θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού αριθ. 1305/2013)
•και τα άρθρα 65-71, ιδιαίτερα δε του άρθρου 69§3 του καν. 1303/2013 (περί καθορισμού κοινών διατάξεων λειτουργίας των ΕΔΕΤ).
•Με την εναρμονισμένη Εθνική νομοθεσία (Αριθμ. 81986/ευθυ712/15 (φεκ 1822 β/24-8-15): Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020)

Επιλεξιμότητα δαπανών (Γενικά)

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αναφέρονται:
α) στην κατασκευή, απόκτηση, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής μίσθωσης, ή βελτίωση ακίνητης περιουσίας·
β) στην αγορά ή στη χρηματοδοτική μίσθωση με δυνατότητα αγοράς νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού μέχρι την αγοραστική αξία του περιουσιακού στοιχείου
γ) σε γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις δαπάνες που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β), όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.
δ) στις ακόλουθες επενδύσεις σε άυλα στοιχεία: απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων ε) σε δαπάνες κατάρτισης προγραμμάτων διαχείρισης δασών και ισοδύναμων μέσων.
Άρθρο 45 κανονισμού 1305/2013

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδομικών εργασιών, υδραυλικών εργασιών, ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, θέρμανσης κ.λπ.
 • Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις λειτουργίας της επιχείρησης, όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις με δίκτυα κοινής ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις, κ.λπ. ^Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέχρι την αγοραστική του αξία. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες μεταφοράς και εγκατάστασης.
 • Δαπάνες αγοράς λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και αγοράς οχημάτων για τις επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού με σκοπό τη μεταφορά ειδικού εξοπλισμού και εφόσον τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητα τους.
 • Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τα ανωτέρω όπως, αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες έκδοσης των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδομική άδεια, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας και οικονομοτεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κ.λπ.
 • Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, η αξιοποίηση του διαδικτύου κτλ
 • Δαπάνες αγοράς ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών εντός της επιχείρησης (π.χ. ανυψωτικά μηχανήματα κ.λπ.), στην περίπτωση που η χρήση τους είναι πλήρως αιτιολογημένη από το είδος της επένδυσης.
 • Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης-εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών σημάτων, καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους δικαιούχους σε αναγνωρισμένους, από τα αρμόδια εθνικά όργανα, οργανισμούς πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των συστημάτων αυτών.

Μη επιλέξιμες Δαπάνες


Οι ακόλουθες δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες

 • χρεωστικοί τόκοι, εκτός επιχορηγήσεων που δίνονται υπό τη μορφή επιδότησηςεπιτοκίου ή επιδότησης προμηθειών εγγύησης,
 • η αγορά μη οικοδομημένης και οικοδομημένης γης για ποσό που υπερβαίνει το 10% των συνολικών επι-λέξιμων δαπανών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις για πράξεις που αφορούν διατήρηση περιβάλλοντος το όριο μπορεί να αυξηθεί,
 • ο Φ.Π.Α. εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας,
 • για πράξεις συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΚΤ, επιπλέον των ανωτέρω δαπανών, η αγορά υποδομών, γης και ακινήτων και ειδικά σε ότι αφορά εξοπλισμό, η δαπάνη αγοράς εξοπλισμού μεγαλύτερη από 1.500 ευρώ (άρθρο 69 του Καν. 1303/2013, άρθρο 22 Υ.Α.).

Προϋπολογισμός προτάσεων

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000 € εκτός των έργων που αφορούν διαχείριση στερεών/υγρών αποβλήτων, καθώς και έργων ύδρευσης στα οποία ο συνολικός προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει μέχρι 2.000.000 €. Για τα έργα τα οποία αφορούν άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 50.000 € για δημόσιου χαρακτήρα έργα και το ποσό των 100.000 € για ιδιωτικού χαρακτήρα έργα.

Τι χρηματοδοτεί το CLLD/LEADER Παρνασσού-Οίτης στο πλαίσιο της 2ης προκήρυξης για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα.

Για να δείτε την απολογιστική εκθεση της ΟΤΔ ΟΑΣΕ για το 2020.

Το πρόγραμμα CLLD/LEADER της ΟΤΔ ΟΑΣΕ σε χάρτες.

 

world  Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας-Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ - ΟΑΣΕ

   Γραφεία Εταιρείας
   Kεντρικά Γραφεία: Πλατεία Δημαρχείου, 35002 Αμφίκλεια Φθιώτιδας τηλ./fax: 22340-22588, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
   Γραφεία Βοιωτίας: Σοφοκλέους 62, 32100 Λιβαδειά, τηλ./fax: 22610-89960, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
   Γραφεία Eύβοιας: Χαινά 93, 34100 Εύβοια, τηλ.: 22210-60244, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

logotypes oase 5logo Q check