Περίοδος 2014-2020

Oμάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ)–Aναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» - ΟΑΣΕ
Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER Παρνασσού-Οίτης  2014-2020

 
To Πρόγραμμά μας  
Προϋπολογισμός: 5.346.290,60€

Η περιοχή Εφαρμογής - Χάρτης

Δράσεις-Υποδράσεις

Δράση 19.2.1.:  Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης

19.2.1.1. Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα

Ενδεικτικές Ενέργειες : Οι ενέργειες που θα υλοποιηθούν με την δράση είναι
α) μεταφορά γνώσεων - κατάρτιση των αγροτών του γεωργικού τομέα σε θέματα προϊόντων ποιότητας, ανάπτυξης επιχειρηματικότητας, σε θέματα δημιουργίας οικοτεχνιών (δηλαδή μεταποίησης, μικρής κλίμακας, γεωργικών προϊόντων ιδίας παραγωγής από τον παραγωγό και την οικογένειά του ) και σε θέματα  εμπορίας  αγροτικών προϊόντων - ανάπτυξης βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών (θέματα βιολογικής γεωργίας, επιχειρηματικότητας, δικτύωσης, εμπορίας, θέματα πληροφορικής - χρήσης e-υπηρεσιών).
β) μεταφορά γνώσεων - κατάρτιση των αγροτών του δασικού τομέα σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικότητας, σε θέματα τεχνολογιών στην επεξεργασία δασικών προϊόντων, σε θέματα εμπορίας, θέματα βελτίωσης της αποδοτικής χρήσης δασικών πόρων (θέματα επιχειρηματικότητας, επεξεργασίας δασικών προϊόντων δικτύωσης, εμπορίας, θέματα πληροφορικής - χρήσης e-υπηρεσιών κλπ.).
Οι δράσεις κατάρτισης – απόκτησης δεξιοτήτων, θα περιλαμβάνουν και τεχνικές που αναπτύσσουν την ενεργητική συμμετοχή των καταρτιζόμενων, όπως συζητήσεις σε μικρές ομάδες (εργαστήρια – ομάδες συζήτησης), πρακτικές εργασίες, εξατομικευμένη καθοδήγηση κλπ.

Περιοχή Εφαρμογής: Οι ενέργειες θα υλοποιηθούν  στις Τοπικές Κοινότητες του Πίνακα.
Δικαιούχοι: Η ΟΤΔ και Φορείς που δύνανται να υλοποιήσουν τη δράση
Προϋπολογισμός Δράσης: 10.000,00€ Δημόσια Δαπάνη
Ανώτατος Προϋπολογισμός Δράσης: 10.000,00€ Δημόσια Δαπάνη
Ποσοστό Ενίσχυσης: Η στήριξη για την δράση θα είναι με ένταση ενίσχυσης 100% των επιλέξιμων δαπανών (γενικός όρος de minimis).

19.2.1.2. Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών

Ενδεικτικές Ενέργειες: Πεδία κατάρτισης για τις ΜΜΕ του γεωργικού τομέα είναι : νέες τεχνολογίες - καινοτομίες στην παραγωγική, οργανωτική, εμπορική διαδικασία, θέματα πληροφορικής- χρήσης e-υπηρεσιών, θέματα ποιότητας, αύξησης της προστιθέμενης αξίας των παραγόμενων προϊόντων, θέματα δικτύωσης, εμπορίας, μάρκετινγκ.
Πεδία κατάρτισης για τις ΜΜΕ του δασικού τομέα: δασοκομικές τεχνολογίες στην επεξεργασία δασικών προϊόντων, εμπορία δασικών προϊόντων, θέματα ασφάλειας και προστασίας, θέματα βελτίωσης της αποδοτικής χρήσης δασικών πόρων, μάρκετινγκ.
Οι δράσεις κατάρτισης – απόκτησης δεξιοτήτων, θα περιλαμβάνουν και τεχνικές που αναπτύσσουν την ενεργητική συμμετοχή των καταρτιζόμενων, όπως συζητήσεις σε μικρές ομάδες (εργαστήρια – ομάδες συζήτησης), πρακτικές εργασίες, εξατομικευμένη καθοδήγηση κλπ.
Περιοχή Εφαρμογής : Η Δράση θα Υλοποιηθεί στο σύνολο της περιοχής Υλοποίησης, δηλαδή σε όλες οι Τοπικές Κοινότητες του παραπάνω πίνακα.
Δικαιούχοι : Η ΟΤΔ και Φορείς που δύνανται να υλοποιήσουν τη δράση
Προϋπολογισμός Δράσης  :  10.000,00€ Δημόσια Δαπάνη
Ανώτατος Προϋπολογισμός Δράσης  :  10.000,00€ Δημόσια Δαπάνη
Ποσοστό Ενίσχυσης  :  Η στήριξη για την δράση θα είναι με ένταση ενίσχυσης 100% των επιλέξιμων δαπανών (γενικός όρος de minimis).


Δράση 19.2.2.Ανάπτυξη/βελτίωση Επιχειρηματικότητας-Ανταγωνιστικότητας της περιοχής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους

19.2.2.1. Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Ενδεικτικές Ενέργειες : Ίδρυση,   εκσυγχρονισμός,  επέκταση,  μετεγκατάσταση μονάδων μεταποίησης και εμπορίας στους παρακάτω συγκεκριμένους τομείς προϊόντων της περιοχής:
Κρέας (σφαγεία, παραγωγή κρεατοσκευασμάτων και αλλαντικών)
Γάλα (επεξεργασία γάλακτος, παραγωγή προϊόντων γάλακτος, τυρί, φέτα άλλες ποικιλίες τυριών της περιοχής, ξυνόγαλα, ανθότυρο, γιαούρτι)
Μέλι
Ζωοτροφές
Δημητριακά
Ελιές
Τοπικοί Οίνοι
Όσπρια
Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά
Οπωροκηπευτικά

Περιοχή Εφαρμογής: Η περιοχή Εφαρμογής της Δράσης είναι όλες οι Τοπικές Κοινότητες του παραπάνω πίνακα.
Δικαιούχοι: Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις και μεγαλύτερες επιχειρήσεις και άλλα φυσικά πρόσωπα σε αγροτικές περιοχές και γεωργοί ή μέλη γεωργικού νοικοκυριού
Προϋπολογισμός της Δράσης: 615.384,62€ (400.000,00€ Δημόσια Δαπάνη)
Ανώτατος Προϋπολογισμός επένδυσης: 308.000€ (200.000€ Δημόσια Δαπάνη.)
Ποσοστό Ενίσχυσης: 65% των επιλέξιμων δαπανών με χρήση του γενικού κανονισμού de minimis
 
19.2.2.2 Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
Ενδεικτικές Ενέργειες : Δημιουργία ή εκσυγχρονισμός μονάδων που αφορούν τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων σε μη γεωργικά προϊόντα.
Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός) από μελισσοκόμους του Βουνού της Οίτης, του Παρνασσού και του Καλλίδρομου
Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων με πρώτη ύλη από τα Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά της περιοχής της Οίτης, του Παρνασσού και του Καλλίδρομου
Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοϊνικής προέλευσης της περιοχής
(έμφαση στη καινοτομία νέων προϊόντων, νέων συσκευασιών, νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία, στην συσκευασία, στην οργανωτική διαδικασία).


Περιοχή Εφαρμογής: Η περιοχή Εφαρμογής της Δράσης είναι όλες οι Τοπικές Κοινότητες του παραπάνω πίνακα.
Δικαιούχοι: Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και μεγαλύτερες επιχειρήσεις και άλλα φυσικά πρόσωπα σε αγροτικές περιοχές και γεωργοί ή μέλη γεωργικού νοικοκυριού.
Προϋπολογισμός Δράσης: 269.230,77€ (175.000€ Δημόσια Δαπάνη )
Ανώτατος Προϋπολογισμός επένδυσης: 269.230,77€ € (175.000€ Δημόσια Δαπάνη )
Ποσοστό Ενίσχυσης: 65% των επιλέξιμων δαπανών με χρήση του γενικού κανονισμού de minimis

19.2.2.4 Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Ενδεικτικές Ενέργειες: Παραγωγή ειδών μετά την 1η μεταποίηση και εμπορίου του τομέα των τροφίμων. Μονάδες παραγωγής προϊόντων διατροφής (όπως ζυμαρικών, αρτοποιίας – νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, γλυκών, μαρμελάδων, γλυκών κουταλιού, κλπ). Η δράση περιλαμβάνει περιπτώσεις Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος όπου υπάρχει συνδυασμός παρασκευής, λιανικής πώλησης και κατανάλωση από πελάτες εντός και εκτός αυτών των καταστημάτων όπως γαλακτοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιία.

Περιοχή Εφαρμογής: Η περιοχή Εφαρμογής της Δράσης είναι όλες οι Τοπικές Κοινότητες του παραπάνω πίνακα.
Δικαιούχοι: Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής,καθώς και μεγαλύτερες επιχειρήσεις και άλλα φυσικά πρόσωπα σε αγροτικές περιοχές και γεωργοί ή μέλη γεωργικού νοικοκυριού.
Προϋπολογισμός Δράσης: 272.307,69€ (177.000€ Δημόσια Δαπάνη)
Ανώτατος Προϋπολογισμός επένδυσης: 308.000€ (200.000€ Δημόσια Δαπάνη)
Ποσοστό Ενίσχυσης: 65% των επιλέξιμων δαπανών με χρήση του γενικού κανονισμού de minimis
 
19.2.2.6 Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Ενδεικτικές Ενέργειες: Δημιουργία ή επέκταση της λειτουργίας πολυλειτουργικών αγροκτημάτων (δηλ. εκμετάλλευσης με τοπικές παραγωγικές δυνατότητες, η οποία διαθέτει τουλάχιστον α) καλλιεργήσιμη έκταση, β) φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο και γ) χώρο εστίασης ή δυνατότητα εκπαίδευσης ή δυνατότητα επίδειξης και παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας ή οικοτεχνικής μεταποίησης.
Δημιουργία οικοτεχνιών (δηλ. εκμετάλλευσης μεταποίησης, μικρής κλίμακας, γεωργικών προϊόντων ιδίας παραγωγής, στο χώρο της αγροτικής κατοικίας ή της αγροτικής εκμετάλλευσης. Τα προϊόντα διατίθενται, στους χώρους του, σε τοπικές διοργανώσεις - λαϊκές αγορές, σε αγορές παραγωγών, σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και μαζικής εστίασης).

Περιοχή Εφαρμογής: Η περιοχή εφαρμογής της Δράσης είναι όλες οι Τοπικές Κοινότητες του παραπάνω πίνακα.
Δικαιούχοι: Δικαιούχοι Πολυλειτουργικών Αγροκτημάτων: α) οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ),β) συμπράξεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων εγγεγραμμένων στο ΜΑΕΕ και γ) συμπράξεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων εγγεγραμμένων στο ΜΑΕΕ που πληρούν τις απαιτήσεις της σχετικής ΚΥΑ με άλλα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, με την προϋπόθεση ότι ο/οι εγγεγραμμένος/ οι στο ΜΑΑΕ μετέχει/-ουν με ποσοστό τουλάχιστον 50% στη σύμπραξη.
Δικαίωμα οικοτεχνικής παρασκευής μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων έχουν τα φυσικά πρόσωπα που είναι επαγγελματίες αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με το ν.3874/2010, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους.
Προϋπολογισμός Δράσης: 400.000,00€ (260.000€ Δημόσια Δαπάνη)
Ανώτατος Προϋπολογισμός επένδυσης: 308.000€ (200.000€ Δημόσια Δαπάνη)
Ποσοστό Ενίσχυσης: 65% των επιλέξιμων δαπανών με χρήση του γενικού κανονισμού de minimis

 
Δράση 19.2.3 Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής

19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Ενδεικτικές Ενέργειες: Δημιουργία, ανάπτυξη, εκσυγχρονισμός δραστηριοτήτων στον τουριστικό τομέα όπως: καταλύματα, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, χώρους εστίασης, αναψυχής, μη κύρια τουριστικά καταλύματα και χώρους εστίασης μέσα στα όρια οινοποιητικών, οινο-παραγωγικών εγκαταστάσεων κλπ.
Προτεραιότητα θα δοθεί, στην σύνδεση των μονάδων με την παροχή εναλλακτικών δραστηριοτήτων, την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων (Προτεραιότητα θα δοθεί, στην σύνδεση των μονάδων με την παροχή εναλλακτικών δραστηριοτήτων, την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων).

Περιοχή Εφαρμογής: Η περιοχή Εφαρμογής της Δράσης είναι όλες οι Τοπικές Κοινότητες του παραπάνω πίνακα.

Δικαιούχοι: Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής,καθώς και μεγαλύτερες επιχειρήσεις και άλλα φυσικά πρόσωπα σε αγροτικές περιοχές και γεωργοί ή μέλη γεωργικού νοικοκυριού.
Προϋπολογισμός Δράσης: 777.777,78€ (350.000€ Δ.Δ.)
Ανώτατος Προϋπολογισμός επένδυσης: 600.000€ (270.000€ Δ.Δ.)
Ποσοστό Ενίσχυσης: έως 45%
 
19.2.3.4 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας,  χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
Ενδεικτικές Ενέργειες:
Βιοτεχνικές μονάδες στον κλάδο ξύλου και επίπλων, των μετάλλων, του κοσμήματος, των ειδών ένδυσης κλπ
Μονάδες παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, χειροτεχνίας


Περιοχή Εφαρμογής: Η περιοχή εφαρμογής της Δράσης είναι όλες οι Τοπικές Κοινότητες του παραπάνω πίνακα.
Δικαιούχοι: Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής,καθώς και μεγαλύτερες επιχειρήσεις και άλλα φυσικά πρόσωπα σε αγροτικές περιοχές και γεωργοί ή μέλη γεωργικού νοικοκυριού.
Προϋπολογισμός Δράσης: 400.000€ (180.000€ Δημόσια Δαπάνη)
Ανώτατος Προϋπολογισμός επένδυσης: 400.000€ (180.000€ Δημόσια Δαπάνη)
Ποσοστό Ενίσχυσης: έως 45%

Δράση 19.2.4 Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές

19.2.4.1 Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας, συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια
Ενδεικτικές Ενέργειες :
α) Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας σε θέματα ύδρευσης, αποχέτευσης, οδοποιίας εντός οικισμού
β) Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια.
(Αφορά σε αναγκαίες υποδομές μικρής κλίμακας)


Περιοχή Εφαρμογής: Η περιοχή Εφαρμογής της Δράσης είναι όλες οι Τοπικές Κοινότητες του παραπάνω πίνακα.
Δικαιούχοι: ΟΤΑ, Δημόσιοι Φορείς.
Προϋπολογισμός Δράσης: 380.000,00 (380.000€ Δημόσια Δαπάνη)
Ανώτατος Προϋπολογισμός Εργου: 380.000€ (380.000€ Δημόσια Δαπάνη)
Ποσοστό Ενίσχυσης: 100% των επιλέξιμων δαπανών.
 
19.2.4.2.  Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών

Ενδεικτικές Ενέργειες: Αναγκαίες βελτιώσεις ή επεκτάσεις παιδικών σταθμών, αγροτικών ιατρείων, κέντρων δημιουργικής απασχόλησης, χώρων αθλητικών δραστηριοτήτων.  
Παρεμβάσεις που αφορούν υπηρεσίες στον τομέα της κοινωνικής εξυπηρέτησης, έργα που θα βοηθήσουν τους κατοίκους στην καθημερινότητα τους βελτιώνοντας το βιοτικό τους επίπεδο και την ποιότητα ζωής τους.


Περιοχή Εφαρμογής: Η περιοχή Εφαρμογής της Δράσης είναι όλες οι Τοπικές Κοινότητες του παραπάνω πίνακα.
Δικαιούχοι: Δικαιούχοι είναι ΟΤΑ,  Δημόσιοι Φορείς, Συλλογικοί Φορείς οι οποίοι βάσει του καταστατικού τους μπορούν να υλοποιήσουν τη δράση.
Προϋπολογισμός Δράσης: 200.000,00 (200.000€ Δημόσια Δαπάνη)
Ανώτατος Προϋπολογισμός επένδυσης: 200.000€ (200.000€ Δημόσια Δαπάνη)
Ποσοστό Ενίσχυσης: 100% των επιλέξιμων δαπανών.
 
19.2.4.3 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας
Ενδεικτικές Ενέργειες : Στήριξη επενδύσεων για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης, σε τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας.
Πλακοστρώσεις-πεζοδρομήσεις
Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων πλατειών, περιβάλλοντος χώρου
Τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας
Ήπιες παρεμβάσεις για πεζοπορικές, ποδηλατικές διαδρομές, θέσεις αναψυχής, ανάδειξη χώρων με σχετική σήμανση,
Δράσεις προώθησης - προβολής των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής

Περιοχή Εφαρμογής: Η περιοχή Εφαρμογής της Δράσης είναι όλες οι Τοπικές Κοινότητες του παραπάνω πίνακα.
Δικαιούχοι: Δικαιούχοι είναι ΟΤΑ και φορείς τους,  Δημόσιοι Φορείς, Συλλογικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων.
Προϋπολογισμός Δράσης: 138.000,00  (138.000,00 € Δημόσια Δαπάνη)
Ανώτατος Προϋπολογισμός επένδυσης: 138.000,00 € (138.000,00 € Δημόσια Δαπάνη)
Ποσοστό Ενίσχυσης: 100% των επιλέξιμων δαπανών.

19.2.4.4 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων
Ενδεικτικές Ενέργειες: Πολιτιστικές εκδηλώσεις και παραστάσεις, εκθέσεις και άλλες παρόμοιες πολιτιστικές δραστηριότητες. Εκδηλώσεις που συμβάλουν στην ανάδειξη της αγροτικής και γενικότερα πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Στις εκδηλώσεις, θα πρέπει να συμμετέχουν κυρίως τοπικοί πολιτιστικοί φορείς, τοπικοί μουσικοί κλπ, να προσφέρονται τοπικά προϊόντα, τοπικές συνταγές.


Περιοχή Εφαρμογής: Η περιοχή Εφαρμογής της Δράσης είναι όλες οι Τοπικές Κοινότητες του παραπάνω πίνακα.
Δικαιούχοι:
Α) Φορείς εντός Δημοσίου Τομέα (όπως ΟΤΑ, άλλοι τοπικοί δημόσιοι φορείς) που είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση των σχετικών δράσεων ή έχουν συναφείς καταστατικούς σκοπούς, εμπειρία και ικανότητα,
Β) Φορείς εκτός Δημοσίου Τομέα (όπως σωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπές ΜΚΟ – ΝΠΙΔ) με συναφείς καταστατικούς σκοπούς, αποδεδειγμένη εμπειρία και ικανότητα ή και καθήκοντα.
Προϋπολογισμός Δράσης : 80.000,00  (80.000,00 € Δημόσια Δαπάνη)
Ανώτατος Προϋπολογισμός επένδυσης: 80.000,00 € (80.000,00 € Δημόσια Δαπάνη)
Ποσοστό Ενίσχυσης: 100% των επιλέξιμων δαπανών.

19.2.4.5 Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς
Ενδεικτικές Ενέργειες : Μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτιστική και την φυσική κληρονομιά της περιοχής:
μουσεία, αρχεία, βιβλιοθήκες, καλλιτεχνικά και πολιτιστικά κέντρα ή χώρους, θέατρα, οργανισμούς στον τομέα του ζωντανού θεάματος, ιδρύματα κινηματογραφικής κληρονομιάς,
αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, ιστορικούς χώρους και κτίρια,
πολιτιστικά κέντρα,
πολιτιστικά στοιχεία της υπαίθρου (μύλους, γεφύρια κλπ),
πολυλειτουργικές ψυχαγωγικές υποδομές,
άυλη κληρονομιά οποιασδήποτε μορφής, συμπεριλαμβανομένων των εθίμων και της χειροτεχνίας της λαϊκής παράδοσης,
πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες,
σύνταξη ή σύνθεση, επεξεργασία, παραγωγή, διανομή, ψηφιοποίηση και έκδοση μουσικών και λογοτεχνικών έργων,
οπτικοακουστικά μέσα,  συγγραφή σεναρίου, ανάπτυξη, παραγωγή, διανομή και προώθηση οπτικοακουστικών έργων.


Περιοχή Εφαρμογής: Η περιοχή Εφαρμογής της Δράσης είναι όλες οι Τοπικές Κοινότητες του παραπάνω πίνακα.
Δικαιούχοι  Δράσεις Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Α) Φορείς εντός Δημοσίου Τομέα (όπως ΟΤΑ, άλλοι τοπικοί δημόσιοι φορείς),
Β) Φορείς εκτός Δημοσίου Τομέα (όπως σωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπές ΜΚΟ – ΝΠΙΔ).
Δράσεις Φυσικής Κληρονομιάς
Α) Φορείς εντός Δημοσίου Τομέα (ΟΤΑ, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Πανεπιστήμια, άλλοι τοπικοί δημόσιοι φορείς),
Β) Φορείς εκτός Δημοσίου Τομέα (όπως σωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπές ΜΚΟ – ΝΠΙΔ).
Προϋπολογισμός Δράσης: 350.000,00 (350.000,00 € Δημόσια Δαπάνη)Δ.Δ.)
Ανώτατος Προϋπολογισμός Έργου: 350.000,00 € (350.000,00€ Δημ.Δαπάνη), ή 50.000 & 100.000€ (για άυλες ενέργειες δημόσιων & ιδιωτικών φορέων αντίστοιχα)
Ποσοστό Ενίσχυσης: 100% των επιλέξιμων δαπανών.

19.2.6. Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών

19.2.6.1 Πρόληψη και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα
Ενδεικτικές Ενέργειες:

Α) Πρόληψη:
Kατασκευή ή/και συντήρηση προστατευτικών υποδομών: δασικά μονοπάτια και δασικές οδοί με σκοπό την βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου αντιπυρικής προστασίας,
Σημεία υδροδότησης (υδατοδεξαμενές, υδρομαστεύσεις, κλπ) συμπεριλαμβανομένων και έργων για τη συντήρηση και βελτίωση του δικτύου των σημείων υδροληψίας για τον ανεφοδιασμό των μέσων κατάσβεσης,  αντιπυρικές λωρίδες και άλλες ζώνες ή σημεία ασυνέχειας της καύσιμης ύλης,
Προληπτικούς δασοκομικούς χειρισμούς όπως: μικρά τεχνικά έργα για την βελτίωση και την αποκατάσταση της βατότητας των υφιστάμενων δασικών δρόμων αντιπυρικής προστασίας, καθαρισμοί παρεδάφιας ή άλλης βλάστησης, διαφοροποίηση της δομής του δάσους με χρήση λιγότερο εύφλεκτων δασικών ειδών.
Εγκατάσταση ή/και βελτίωση εξοπλισμού και συστημάτων παρακολούθησης πυρκαγιών συμπεριλαμβανομένων παρατηρητηρίων, συστημάτων ανίχνευσης δασικών πυρκαγιών, επικοινωνιακού εξοπλισμού.
Β) Αποκατάσταση: Απομάκρυνση καμένων κορμών, έργα αναδασώσεων για την αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού.


Περιοχή Εφαρμογής: Η περιοχή Εφαρμογής της Δράσης είναι όλες οι Τοπικές Κοινότητες του παραπάνω πίνακα.
Δικαιούχοι: Φορείς ιδιωτικού δικαίου και κρατικοί φορείς, ΟΤΑ, Δημόσιες Υπηρεσίες, Ιδιώτες Κάτοχοι Δασών.
Ανώτατος Προϋπολογισμός Έργου: 70.000,00 € (70.000,00 € Δημόσια Δαπάνη)
Προϋπολογισμός Δράσης: 70.000,00 (70.000,00 € Δημόσια Δαπάνη)
Ποσοστό Ενίσχυσης: 100% των επιλέξιμων δαπανών.

19.2.6.2 Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων
Ενδεικτικές Ενέργειες : Δασοκομικές τεχνολογίες, οι οποίες εφαρμόζονται στην επεξεργασία, διακίνηση και εμπορία δασικών προϊόντων, αυξάνοντας την προστιθέμενη αξία τους. Μηχανήματα και εξοπλισμός υλοτομίας, αποκλάδωσης, αποφλοίωσης, πελέκησης, σχίσης, κορμοτεμαχισμού, ξήρανσης και αποθήκευσης ξυλείας, συμπεριλαμβανομένης και της παραγωγής πρώτης ύλης/υλικών για παραγωγή ενέργειας. Επενδύσεις που συνεισφέρουν στη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης δασικών πόρων.


Περιοχή Εφαρμογής: Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης, δηλαδή όλες οι Τοπικές Κοινότητες του παραπάνω πίνακα.
Δικαιούχοι: Η ενίσχυση μπορεί να χορηγείται σε ιδιώτες διαχειριστές δασικής γης (δασοκτήμονες, δασοκαλλιεργητές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα) δήμους και τις ενώσεις τους, καθώς και σε ΜΜΕ με σκοπό επενδύσεις για τους ανωτέρω σκοπούς.
Προϋπολογισμός Δράσης: 66.666,67€ (30.000 Δημόσια Δαπάνη)
Ανώτατος Προϋπολογισμός επένδυσης: 66.666,67€ (30.000 Δημόσια Δαπάνη)
Ποσοστό Ενίσχυσης: 45% των επιλέξιμων δαπανών.

19.2.7 Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων

19.2.7.2 Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα των τροφίμων και της δασοπονίας

Ενδεικτικές Ενέργειες : Ανάπτυξη νέων προϊόντων, με αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και καινοτομιών (νέα υλικά, τεχνολογίες συσκευασίας που παρατείνουν σημαντικά τη διάρκεια ζωής των τροφίμων κλπ) και ανάπτυξη προϊόντων προστιθέμενης αξίας στους τομείς:
των  γαλακτοκομικών/τυροκομικών προϊόντων (νέα προϊόντα  - τοπικά τυριά με διαφοροποίηση από το κύριο προϊόν),
του κρέατος και των αλλαντικών (αξιοποίηση τοπικών κρεάτων),  
του οίνου (τοπικές αμπελο-οινικές ποικιλίες με στόχο  την ανάδειξή τους),
του ελαιολάδου (αναγνώριση – πιστοποίησης),
του μελιού
Η υπο-δράση αφορά στην δημιουργία συνεργατικού σχήματος.


Περιοχή Εφαρμογής: Η περιοχή Εφαρμογής της Δράσης είναι όλες οι Τοπικές Κοινότητες του παραπάνω πίνακα.
Δικαιούχοι: 
Νεοσυσταθέντα συμπλέγματα φορέων (clusters) και δίκτυα και εκείνα που ξεκινούν νέα δραστηριότητα.
Προϋπολογισμός Δράσης: 153.846,15€ (100.000 Δημόσια Δαπάνη)
Ανώτατος Προϋπολογισμός Εργου: 100.000 € (65.000 Δημόσια Δαπάνη) - άυλες ενέργειες.
Ποσοστό Ενίσχυσης:  65% των επιλέξιμων δαπανών.

19.2.7.3 Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό
Ενδεικτικές Ενέργειες: Συνεργασία μεταξύ τοπικών επιχειρήσεων τουρισμού  με στόχο,
1. Την από κοινού ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού στην περιοχή με την δημιουργία και οργάνωση διαδρομών πεζοπορίας, ποδηλασίας, την ανάπτυξη τουρισμού γαστρονομίας, την οργάνωση εκδηλώσεων,  την δημιουργία πακέτων εναλλακτικού τουρισμού κλπ.
2. Την από κοινού ανάδειξη και προβολή της περιοχής σε οικοτουριστικό προορισμό με έντυπα και ψηφιακά μέσα, με την ανάπτυξη marketing της περιοχής κλπ.
3. Τη συνεργασία των αγροκτημάτων της περιοχής ώστε να αποκτήσουν κοινό σήμα,  να προβληθούν από κοινού, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 (Συγκρότηση σχήματα συνεργασίας φορέων με νομική οντότητα).


Περιοχή Εφαρμογής: Η περιοχή Εφαρμογής της Δράσης είναι όλες οι Τοπικές Κοινότητες του παραπάνω πίνακα.
Δικαιούχοι: Νεοσυσταθέντα συμπλέγματα φορέων (clusters) και δίκτυα και εκείνα που ξεκινούν νέα δραστηριότητα.
Προϋπολογισμός Δράσης: 123.076,92€ (80.000 Δημόσια Δαπάνη)
Ανώτατος Προϋπολογισμός Εργου: 100.000 € (65.000 Δημόσια Δαπάνη) - άυλες ενέργειες.
Ποσοστό Ενίσχυσης: 65% των επιλέξιμων δαπανών.

19.2.7.5 Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων σε δραστηριότητες που αφορούν την εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον και τη διατροφή

Ενδεικτικές Ενέργειες:
Μελέτη – σχεδιασμός σημείων ενδιαφέροντος / δυνατότητας ανάπτυξης διδακτικών αγροκτημάτων, διδακτικών κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων,
Ευαισθητοποίηση αγροτών στην ιδέα της διδακτικής φάρμας,
Κατάρτιση αγροτών στη δημιουργία διδακτικής φάρμας,
Εκπαιδευτική επίσκεψη σε διδακτικές φάρμες στην Ιταλία,
Δημιουργία διδακτικών αγροκτημάτων, διδακτικών κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων,
Δράσεις διάχυσης αποτελεσμάτων (οδηγοί, φυλλάδια, συνέδρια, σεμινάρια κλπ),
Η δράση αφορά τα αγροκτήματα και  τις κτηνοτροφικές φάρμες  με στόχο να παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και να γίνουν διδακτικές φάρμες.
Περιοχή Εφαρμογής: Η περιοχή Εφαρμογής της Δράσης είναι όλες οι Τοπικές Κοινότητες του παραπάνω πίνακα.


Δικαιούχοι: Νεοσυσταθέντα συμπλέγματα φορέων (clusters) και δίκτυα και εκείνα που ξεκινούν νέα δραστηριότητα.
Προϋπολογισμός Δράσης:  46.153,85€ (30.000 Δ.Δ.)
Ανώτατος Προϋπολογισμός επένδυσης: 46.153,85€ (30.000 Δημόσια Δαπάνη)
Ποσοστό Ενίσχυσης: 65% των επιλέξιμων δαπανών.

19.2.7.7 Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την προώθηση βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών
Ενδεικτικές Ενέργειες:
α) στήριξη για οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων εφοδιαστικής αλυσίδας για τη δημιουργία και ανάπτυξη μικρών εφοδιαστικών αλυσίδων,
β) στήριξη μεταξύ φορέων εφοδιαστικής αλυσίδας για την δημιουργία και ανάπτυξη τοπικής αγοράς παραγωγών  

Στόχος της δράσης είναι η υποστήριξη των τοπικών παραγωγών στην ανάπτυξη τοπικών αγορών με την ελαχιστοποίηση του αριθμού των ενδιάμεσων φορέων/μεσαζόντων.

Περιοχή Εφαρμογής: Η περιοχή Εφαρμογής της Δράσης είναι όλες οι Τοπικές Κοινότητες του παραπάνω πίνακα.
Δικαιούχοι:  Νεοσυσταθέντα συμπλέγματα φορέων (clusters) και δίκτυα και εκείνα που ξεκινούν νέα δραστηριότητα.
Προϋπολογισμός Δράσης: 123.076,92€ (80.000 Δημόσια Δαπάνη)
Ανώτατος Προϋπολογισμός επένδυσης: 100.000€ (65.000 Δημόσια Δαπάνη)- άυλες ενέργειες.
Ποσοστό Ενίσχυσης: 65% των επιλέξιμων δαπανών.

19.2.7.8 Κοινές Προσεγγίσεις σε ότι αφορά τα περιβαλλοντικά έργα και τις τρέχουσες περιβαλλοντικές πρακτικές
Ενδεικτικές Ενέργειες : Ανάπτυξη σήματος ποιότητας στα τοπικά προϊόντα ή στις παρεχόμενες υπηρεσίες, στις περιοχές Natura, με συγκεκριμένα περιβαλλοντικά κριτήρια με στόχο τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος, τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξή της, τη διατήρηση του γεωργικού τοπίου.
Περιβαλλοντική συμμόρφωση των τοπικών επιχειρήσεων, συμμόρφωση με τις εκάστοτε αδειοδοτικές διαδικασίες, κλπ. Εξετάζεται  η δυνατότητα εφαρμογής αειφορικής πιστοποίησης στη δασική διαχείριση.
Ενέργειες ευαισθητοποίησης και σεμινάρια σχετικά με τα αγροτοπεριβαλλοντικά μέτρα, την περιβαλλοντική συμμόρφωση των επιχειρήσεων, τις προδιαγραφές των τοπικών προϊόντων, τις ορθές πρακτικές συλλογής/ συγκομιδής αρωματικών- φαρμακευτικών φυτών κ.λ.π.

Η δράση αφορά στη συνεργασία των Φορέων Διαχείρισης Οίτης και Παρνασσού με τους ντόπιους παραγωγούς (γεωργούς, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, δασοκόμους) ή με τους συνεταιρισμούς αυτών, με τις τοπικές επιχειρήσεις (μεταποιητικός κλάδος και υπηρεσίες) και με τους τοπικούς φορείς (ΟΤΑ), με συμβούλους, φορείς πιστοποίησης, με την τοπική κοινωνία.

Περιοχή Εφαρμογής: Περιοχές Παρέμβασης  των Φορέων Διαχείρισης Οίτης & Παρνασσού.
Δικαιούχοι:  Νεοσυσταθέντα συμπλέγματα φορέων (clusters) και δίκτυα και εκείνα που ξεκινούν νέα δραστηριότητα.
Προϋπολογισμός Δράσης: 30.769,23€ (20.000 Δημόσια Δαπάνη)
Ανώτατος Προϋπολογισμός επένδυσης: 30.769,23€ (20.000 Δημόσια Δαπάνη)
Ποσοστό Ενίσχυσης: 65% των επιλέξιμων δαπανών.

19.3. Διατοπική και διακρατική συνεργασία

19.3.1 Διατοπική Συνεργασία: Συνεργατική Επιχειρηματικότητα στην Ύπαιθρο – Προώθηση Κοινωνικής Οικονομίας

Ενδεικτικές Ενέργειες: Υποστήριξη, της δικτύωσης και της συνεργασίας μεταξύ των υφισταμένων συνεργατικών σχημάτων και της δημιουργίας ευέλικτου μηχανισμού ενθάρρυνσης τοπικών συλλογικών πρωτοβουλιών και της υποστήριξής τους να αποκτήσουν συνεργατικά και επιχειρηματικά χαρακτηριστικά. Η δικτύωση και η συνεργασία μεταξύ των συνεργατικών δομών θα υποστηριχτεί μέσω της λειτουργίας «ζωντανών εργαστηρίων» (Regional Living Labs και για συντομία RLL).


Περιοχή Εφαρμογής: Η περιοχή Εφαρμογής της Δράσης είναι όλες οι Τοπικές Κοινότητες του παραπάνω πίνακα.
Δικαιούχοι:  Οι ΟΤΔ Δυνητικά, δικαιούχοι μπορούν να είναι και φορείς που εξυπηρετούν συμφέροντα του Δημοσίου ή συλλογικά συμφέροντα του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σχετική με το θέμα της συνεργασίας και από το καταστατικό τους προκύπτει η δυνατότητα υλοποίησης των προτεινόμενων ενεργειών.
Προϋπολογισμός Δράσης: 40.000€ Δημόσια Δαπάνη)
Ποσοστό Ενίσχυσης: 100% των επιλέξιμων δαπανών.

world  Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας-Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ - ΟΑΣΕ

   Γραφεία Εταιρείας
   Kεντρικά Γραφεία: Mιαούλη 8, 35133 Λαμία, τηλ./fax: 22310-66553, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
   Γραφεία Αμφίκλειας: Πλατεία Δημαρχείου, τηλ./fax: 22340-22588,  e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
   Γραφεία Βοιωτίας: Σοφοκλέους 62, 32100 Λιβαδειά, τηλ./fax: 22610-89960, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
   Γραφεία Eύβοιας: Χαινά 93, 34100 Εύβοια, τηλ.: 22210-60244, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

logotypes oase 5logo Q check