Περίοδος 2014-2020
clld-leader-ΕΣΠΑ-ΕΓΤΑΑ

 

Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης CLLD - LEADER 2014-2020
Τα τελευταία 20 χρόνια η πρωτοβουλία Leader έχει αναδειχθεί στο πλέον αποτελεσματικό εργαλείο εφαρμογής πολιτικών ανάπτυξης στις περιοχές υλοποίησής του.
Το «CLLD», από τα αρχικά του «Community-Led local Development», δηλαδή, «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία  Τοπικών Κοινοτήτων», είναι η  μέθοδος σχεδιασμού  και  υλοποίησης αναπτυξιακών στρατηγικών βασισμένη  στην προσέγγιση  LEADER-«εκ των κάτω προς τα άνω» (bottom-up), η οποία θα ισχύσει για την περίοδο 2014-2020 και αποτελεί το πιο πρωτοποριακό στοιχείο, διότι προβλέπει την από κοινού εφαρμογή των 4 ταμείων, δηλαδή:

 • Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
 • Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
 • Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
 • Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)

Θεματικές κατευθύνσεις CLLD
Κάθε Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) θα διαλέξει μία βασική καθώς και συμπληρωματικές θεματικές κατευθύνσεις τοπικής ανάπτυξης, οι οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες με τη στρατηγική του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑΛΘ 2014 -2020 και ενδεικτικά μπορεί να αφορούν:

 • Την εμψύχωση του τοπικού πληθυσμού.
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων τοπικών φορέων.
 • Τη διασύνδεση τομέων και οικονομικών δρώντων.
 • Τη διασύνδεση της υπαίθρου με τον αστικό χώρο.
 • Την υποστήριξη  της  τοπικής  επιχειρηματικότητας  και  την ανάδειξη  της  τοπικής ταυτότητας.
 • Την υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για την επίτευξη κοινωνικής συνοχής  και την καταπολέμηση της φτώχειας.
 • Την προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών.
 • Την ενίσχυση της νεανικής και της γυναικείας επιχειρηματικότητας.
 • Την ενίσχυση της εδαφικής καινοτομίας και των πόλων ανταγωνιστικότητας.
 • Την καθιέρωση βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού.
 • Την ενίσχυση τοπικών σχεδίων για την προστασία του περιβάλλοντος, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και σχεδίων διαχείρισης για τις περιοχές Natura 2000.
 • Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.
 • Την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
 
Τι περιλαμβάνει το Πρόγραμμα

Το νέο Πρόγραμμα είναι «κεντρική πύλη» για τους τοπικούς ωφελούμενους και παρέχει την δυνατότητα ολοκληρωμένης και απλοποιημένης επιτόπου διάθεσης της χρηματοδότησης του Εθνικού Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης περιόδου 2014-2020.

Προβλέπει αρμονική ανάπτυξη αστικών και αγροτικών περιοχών.
Δίνει τη  δυνατότητα  να  σχεδιαστούν  και  να εφαρμοστούν στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης ολοκληρωμένου και πολυτομεακού χαρακτήρα.
Προβλέπει την υλοποίηση παρεμβάσεων δημοσίου  και  ιδιωτικού  χαρακτήρα, όπως:

 • Ενίσχυση  υποδομών  και  υπηρεσιών,
 • Υποστήριξη  της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας,
 • Υλοποίηση «άυλων» παρεμβάσεων σε σχέση με τη  δικτύωση  και  την  ανάπτυξη  των τοπικών ικανοτήτων.

Οι ενδεικτικές κατηγορίες επενδυτικών προτάσεων του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:
 
Ιδιωτικού χαρακτήρα επενδύσεις:
Οι παρεμβάσεις αυτές συμβάλουν στην ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας.

Ενδεικτικές κατηγορίες έργων:

 • Ενέργειες συνεργασίας και δικτύωσης.
 • Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων.
 • Προώθηση της υδατοκαλλιέργειας και αναβάθμιση της αλιείας.
 • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα.
 • Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων.
 • Στήριξη της δημιουργίας, εκσυγχρονισμού και επέκτασης ΜΜΕ.

Δημόσιου χαρακτήρα παρεμβάσεις:

Οι παρεμβάσεις αυτές συμβάλουν στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Ενδεικτικές κατηγορίες έργων:

 • Βελτίωση (συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής αναβάθμισης), αποκατάσταση και επέκταση δημόσιων κτηρίων για κοινωφελή χρήση, για δραστηριότητες όπως διενέργεια εκδηλώσεων, άθληση, εκπαίδευση (μουσεία, εκθετήρια, βιβλιοθήκες κλπ), η δημιουργία πολυχώρων, η στέγαση υπηρεσιών ή / και τοπικών επαγγελματιών με σκοπό την επίδειξη και πώληση τοπικών προϊόντων.
 • Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου.
 • Έργα υποδομών ή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού.
  Δημιουργία έργων για την ταμίευση και αξιοποίηση για γεωργική χρήση επιφανειακών απορροών όπως φράγματα, λιμνοδεξαμενές, ομβροδεξαμενές κλπ. καθώς και έργα για την μεταφορά και διανομή του ταμιευμένου ύδατος για γεωργική χρήση, δημιουργία έργων που αφορούν κυρίως την βελτίωση – εκσυγχρονισμό υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων (και αντλιοστασίων, δεξαμενών) για τη μείωση της απώλειας ύδατος, δημιουργία μικρών εγγειοβελτιωτικών έργων, όπως έργα διευθέτησης χειμάρρων, αντιπλημμυρικά έργα, και έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας.
 • Έργα δημιουργίας, ανάπτυξης ή βελτίωσης υποδομών και υπηρεσιών αναψυχής, πολιτισμού, καθώς και ενέργειες ανάδειξης και προβολής για την αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής.
 • Έργα που στοχεύουν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των περιοχών.


 Άξονες προτεραιότητας βάσει του προγράμματος ΠΑΑ 2014-2020 - Μέτρο 19
 
Το όραμα για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη και τη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα του αγροτικού χώρου της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» εμπερικλείεται στους τρεις άξονες για μια έξυπνη, βιώσιμη χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη:
 

 • Δημιουργία ενός ισχυρού, ανταγωνιστικού και βιώσιμου αγρο-διατροφικού συστήματος.
 • Προαγωγή της αειφορίας του αγρο-διατροφικού συστήματος και των αγροτικών περιοχών.
 • Δημιουργία Βιώσιμων & Πολύ-λειτουργικών αγροτικών περιοχών.

Μέσω αυτών επιδιώκεται η ενδυνάμωση της σχέσης του αγροτικού τομέα, με τον τομέα μεταποίησης/ τυποποίησης των προϊόντων και τον καταναλωτή, ώστε να επιτευχθούν οι συνθήκες ενός ισχυρού και ανταγωνιστικού αγροδιατροφικού συστήματος. Η επιχειρηματικότητα, η καινοτομία και η δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας στην ύπαιθρο, σε συνδυασμό με την ολοκληρωμένη διαχείριση των φυσικών πόρων του περιβάλλοντος και του κλίματος συμβάλλουν στην μετάβαση πολύ – λειτουργικών περιοχών.

Για περισσότερες πληροφορίες για πρόγραμμα CLLD - LEADER πατήστε εδώ

Οδηγός Επικοινωνίας και Δημοσιότητας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (πατήστε εδώ)

world  Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας-Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ - ΟΑΣΕ

   Γραφεία Εταιρείας
   Kεντρικά Γραφεία: Πλατεία Δημαρχείου, 35002 Αμφίκλεια Φθιώτιδας τηλ./fax: 22340-22588, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
   Γραφεία Βοιωτίας: Σοφοκλέους 62, 32100 Λιβαδειά, τηλ./fax: 22610-89960, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
   Γραφεία Eύβοιας: Χαινά 93, 34100 Εύβοια, τηλ.: 22210-60244, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

logotypes oase 5logo Q check