Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ (Ο.Α.Σ.Ε. Α.Α.Ε.)», ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, ότι η Επιτροπή Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ – ΟΙΤΗΣ, αποφάσισε (υπ’ αρ. 15/05-06-2019 Πρακτικό), την τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων) για Ιδιωτικού Χαρακτήρα παρεμβάσεις. Πιο συγκεκριμένα αποφασίσθηκαν οι εξής τροποποιήσεις:

1.    Στο Άρθρο 1 «Ένταση Ενίσχυσης», στην παράγραφο 1.3.1, στο τέλος του εδαφίου έχει προστεθεί εντός παρενθέσεως η φράση: (όταν χρησιμοποιείται ο Κανονισμός αυτός).
2.    Στο Άρθρο 3 «Δικαιούχοι» σελ. 15, έχει προστεθεί πίνακας αναφοράς των δικαιούχων ανά υποδράση.
3.    Στο Άρθρο 4 «Κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής» στο σημείο Ι, παρ.  Α. Γενικοί όροι στο εδάφιο 1 έχει προστεθεί σημείο στ ως εξής:
στ) Επίσης ο Κανονισμός (Ε.Ε.) 1407/2013 δεν εφαρμόζεται στις ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές  προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα.  
4.    Στο Άρθρο 4 «Κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής» στο σημείο Ι, παρ.  Β. Ειδικοί όροι στο τέλος του εδαφίου 3 έχει προστεθεί κείμενο ως εξής:
Εάν μια επιχείρηση εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων, και ασκεί και άλλες δραστηριότητες για τις οποίες ισχύει τι ανώτατο όριο των 200.000 €, θα ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000 € για την επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή διάκριση των στοιχείων του κόστους, ούτως ώστε η στήριξη της δραστηριότητας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών να μην υπερβαίνει το ποσό των 100.000 € και να μην χρησιμοποιείται ενίσχυση ήσσονος σημασίας για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών.
5.   Στο Άρθρο 7 «Διαδικασίες υποβολής αίτησης στήριξης» στο σημείο γ) έχει προστεθεί η φράση: καθώς επίσης και τα συμπληρωματικά στοιχεία της αίτησης στήριξης με τον προϋπολογισμό αυτής
6.   Στο Άρθρο 7 «Διαδικασίες υποβολής αίτησης στήριξης» μετά το σημείο δ) έχει αλλάξει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων και το πεδίο αυτό έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ, πραγματοποιείται κατά το διάστημα:
από  10/04/2019 και ώρα 13:00
έως   12/08/2019 και ώρα 15:00

7.   Στο Παράρτημα IV της Πρόσκλησης, στην στήλη «Ειδικοί όροι» του Πίνακα και ειδικότερα στην υποδράση 19.2.2.6  αντικαταστάθηκε η περιγραφή σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο υπ’ αρ. πρωτ. 3868/28-05-2019 έγγραφο.
8.   Στο Παράρτημα «Ι_2 Αίτηση στήριξης Συμπληρωματικά Στοιχεία», το πεδίο 16.4 έχουν διαγραφεί οι υποδράσεις 19.2.2.2 και 19.2.3.2.
9.   Προστέθηκε Παράρτημα «Ι_2α ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» που εκ παραδρομής είχε παραληφθεί.
10.   Στο Παράρτημα «Ι_7 Υπόδειγμα Δήλωσης de minimis», έχει γίνει αλλαγή στο έτος που η επιχείρηση έχει αποκτήσει το  έννομο δικαίωμα λήψης της ενίσχυσης από 1/1/2014 σε 1/1/2017, σύμφωνα με την περιγραφή (Σχετικό πεδίο του Πίνακα 2 και 3).
11.   Στο Παράρτημα «Ι_11 ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ_ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ_ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» στην στήλη «Ειδικοί όροι» του Πίνακα και ειδικότερα στην υποδράση 19.2.2.6  αντικαταστάθηκε η περιγραφή σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο υπ’ αρ. πρωτ. 3868/28-05-2019 έγγραφο.
12.   Στο Παράρτημα «ΙΙ_2 ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ -  ΕΠΙΛΟΓΗΣ»:
α)  Στην υποδράση 19.2.2.6 διαγράφηκαν οι όποιες αναφορές στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο για την οικοτεχνία, προσαρμόστηκε ανάλογα η αναλυτική περιγραφή της υποδράσης και στο πεδίο «Δικαιούχοι» αντικαταστάθηκε η περιγραφή  σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο υπ’ αρ. πρωτ. 3868/28-05-2019 έγγραφο.
β) Διαγράφηκε  από την υποδράση 19.2.2.2. το κριτήριο:  «Εξασφάλιση πρώτων υλών». Η κατανομή της βαρύτητας (10) έγινε εξίσου στα υφιστάμενα κριτήρια «Παραγωγή προϊόντων ποιότητας βάσει προτύπου (Βιολογικά, κ.α.)» και «Επεξεργασία πρώτων υλών παραγόμενων με μεθόδους  βάσει προτύπων, Πρώτη ύλη σε ποσοστό >30%».
γ) Διαγράφηκε  από την υποδράση 19.2.6.2. το κριτήριο:  «Εξασφάλιση πρώτων υλών». Η κατανομή της βαρύτητας (10) έγινε εξίσου στα υφιστάμενα κριτήρια «Εγκατάσταση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ. ISO 14.000, EMAS)» και «Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης».
13.   Στο Παράρτημα «ΙΙ_9 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» αντικαταστάθηκε το αρχείο μορφής pdf από το ίδιο αρχείο αλλά σε επεξεργάσιμη μορφή Excel για διευκόλυνση των δυνητικών δικαιούχων.
14.   Προστέθηκε Παράρτημα «ΙΙ_11 ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΜΕΑ», που εκ παραδρομής είχε παραληφθεί.

Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της ΟΤΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ (Ο.Α.Σ.Ε. Α.Α.Ε.)» στη διεύθυνση Μιαούλη 8 – Λαμία, κατά τις εργάσιμες ημέρες  και ώρες (08:00 έως 15:00).

 Τα συνημμένα αρχεία της πρόσκλησης τα κατεβάζετε, πατώντας στους παρακάτω συνδέσμους:

 

 

Ερωτήσεις - Απαντήσεις για το πρόγραμμα

Για να δείτε πληροφορίες για το πρόγραμμα CLLD/LEADER Παρνασσού - Οίτης, (πλαίσιο υλοποίησης, κ.α.), πατήστε εδώ.

Προκυρήξεις Πρόσφατα

world  Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας-Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ - ΟΑΣΕ

   Γραφεία Εταιρείας
   Kεντρικά Γραφεία: Πλατεία Δημαρχείου, 35002 Αμφίκλεια Φθιώτιδας τηλ./fax: 22340-22588, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
   Γραφεία Βοιωτίας: Σοφοκλέους 62, 32100 Λιβαδειά, τηλ./fax: 22610-89960, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
   Γραφεία Eύβοιας: Χαινά 93, 34100 Εύβοια, τηλ.: 22210-60244, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

logotypes oase 5logo Q check